ความยั่งยืน

เคารพธรรมชาติเพื่อสังคมแห่งความยั่งยืน

สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ระบุไว้ในแผนการระยะยาวสำหรับตอนนี้ไปจนถึงปี 2030 คือ “เร่งการจัดการด้านความยั่งยืนและมีส่วนช่วยในสังคมระดับท้องถิ่น” และ “เสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการจัดการระดับสากลสำหรับเหล่าฮีโร่ Genba”

น้ำ

การรักษาแหล่งน้ำนั้นนับเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับ SBF ในฐานะที่เป็นบริษัทที่สร้างค่านิยมจากการดำรงอยู่คู่กับน้ำ เราจะหมั่นพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำเป็นหลักอย่างต่อเนื่องภายในประเทศที่เราดำเนินกิจการอยู่

สิ่งแวดล้อม

SBF ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในนามของ Suntory Group ในฐานะบริษัทที่รับประโยชน์จากของขวัญจากธรรมชาติ เราเชื่อว่าเรามีบทบาทสำคัญต่อการรับผิดชอบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมแห่งความยั่งยืน และเราได้ปรับใช้เป้าหมายแห่งสิ่งแวดล้อมใหม่สำหรับปี 2030 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นดังกล่าว

ผู้คน

ความหลากหลายของทรัพยากรบุคคลคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับ Suntory Group เนื่องจากเครือข่ายของเราได้พึ่งพาค่านิยมและแนวคิดอันหลากหลายเพื่อสรรสร้างนวัตกรรม การจัดการความหลากหลายจึงเป็นนโยบายการจัดการหลัก แนวทางของ SBF สำหรับนโยบายนี้จึงไม่ขึ้นอยู่กับสัญชาติ เพศ หรือคุณลักษณะอื่นๆ เพราะเราเชื่อว่าพนักงานทุกคนในเครือข่ายของเราคือสมาชิกแห่ง Suntory Group และครอบครัว SBF อย่างแท้จริง นี่จึงเป็นที่มาของการเรียกพนักงานในเครือข่ายของเราว่า “Suntorian” เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมการร่วมมือและคงสภาพแวดล้อมการทำงานที่พนักงานทุกคนสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในฐานะบุคคลที่มีปณิธานและค่านิยมร่วมกัน ผ่านการเผชิญหน้ากับความท้าทายแห่งการสร้างค่านิยมใหม่อย่างกล้าหาญในสถานที่ทำงานของพวกเขา

คำชี้แจงสำหรับสาระสำคัญ

เราใช้แนวโน้มระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับ SDG เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหา ทั้งในแง่ของความสำคัญที่มีต่อหุ้นส่วนและหุ้นส่วนรายอื่นๆ ใน SBF Group รวมถึงการวิเคราะผ่านมุมมองด้านโอกาสและความเสี่ยงในบริบทของกลยุทธ์การจัดการทั้งในระยะกลางและระยะยาว หลังจากการประเมินและตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกแล้ว เราได้เลือก 5 รายการจาก 17 รายการของ SDG เพื่อเป็นเป้าหมายหรือโครงการนำร่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ Goal 6 (การจัดการน้ำและสุขาภิบาล), Goal 3 (การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี), Goal 8 (การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ), Goal 12 (แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน) และ Goal 13 (การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) เราจะขยับขยายการดำเนินงานในขอบเขตเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมของ Suntory Group
ลงนามในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

Suntory Group สนับสนุนมาตรฐานนานาชาติ ดังเช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึง หลักการแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ทั้งยังได้ลงนามในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ที่ประกอบไปด้วยหลักสากลว่าเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แรงงาน และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการสนับสนุนโดยสหประชาชาติ

* เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) คือจุดมุ่งหมายที่ทั่วโลกควรไปถึงได้ภายในปี 2030 และได้รับการปรับใช้ที่การประชุมการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Summit) ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2015

ด้านบนสุด
ของหน้า