ผู้คน

วิถีแห่งผู้คนที่ Suntory

การดำเนินธุรกิจของ Suntory Group ที่ขยายตัวไปสู่ระดับสากลอย่างรวดเร็วนั้นเกิดขึ้นควบคู่กับความหลากหลายของผู้คนที่เพิ่มขึ้นในทีมของเรา หลักปรัชญาว่าด้วยบทบาทของผู้คนในฐานะแรงผลักดันให้ Suntory Group เติบโตนั้นได้รับการจำกัดความไว้ใน “วิถีแห่งผู้คนที่ Suntory” หลักปรัชญานี้สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของ Suntory ด้วยสามองค์ประกอบ ได้แก่ ครอบครัว Yatte Minahare และการมีส่วนร่วม ซึ่งแต่ละองค์ประกอบแสดงถึงหลักและแนวคิดเกี่ยวกับผู้คนที่รวมกันเป็น Suntory Group หลักปรัชญานี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของทุกการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนของเรา

ครอบครัว

เราคือครอบครัว Suntory อันเป็นหนึ่งเดียว เรามอบโอกาสการเติบโตในระดับบุคคลและสายอาชีพ โอกาสด้านสุขภาพและสุขภาวะในมุมมองระยะยาว พร้อมกับเสริมสร้างพลังให้ผู้คนเพื่อให้ไปถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ

YATTE MINAHARE!

เช่นเดียวกับผู้ก่อตั้งของเรา เราตั้งเป้าหมายที่น่าตื่นเต้นและทะเยอทะยาน และมุ่งมั่นที่จะไขว่ขว้าความสำเร็จเหล่านั้น เราคือตัวแทนแห่งจิตวิญญาณที่ไม่ย่อท้อ

การมีส่วนร่วม

เราผูกพันกันด้วยจิตวิญญาณอันเป็นพื้นฐานและวิสัยทัศน์แห่ง “การเติบโตเพื่อสิ่งที่ดี” ในแต่ละวัน บุคลากรผู้คงความเป็นตัวของตัวเองและมีส่วนร่วมสูงต่างร่วมงานกันอย่างกลมเกลียว เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุด พร้อมทั้งสร้างค่านิยมอันน่าประทับใจให้แก่ลูกค้า ผู้บริโภค และสังคม

การค้นพบและเลื่อนขั้นผู้คนที่มีศักยภาพสำหรับความสำเร็จในเวทีระดับโลก

การพิจารณาพนักงานผู้โดดเด่นในเครือข่าย

สมาชิก Suntory Group จะประชุมเพื่อพิจารณาพนักงานผู้โดดเด่นประจำปี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของแต่ละประเทศ ภาคส่วน และขอบเขตธุรกิจที่พวกเขาเกี่ยวข้อง การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการค้นหา พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลผู้มีศักยภาพเพื่อสร้างความร่วมมือแบบครอบคลุมทั่วทั้งกลุ่มในระดับสากล จะมีการแบ่งปันและร่วมอภิปรายผลลัพธ์ที่ได้ทั่วทั้งเครือข่าย ผู้จัดการอาวุโสจากแต่ละกลุ่มจะพบปะกันเพื่อพิจารณาถึงตำแหน่งงานของผู้โดดเด่นในเครือข่าย เพื่อร่างแผนการสำหรับการวางตำแหน่งหลัก และพิจารณาการโยกย้ายบุคลากรไปยังประเทศหรือเขตธุรกิจอื่น การดำเนินการนี้จะสร้างโอกาสการเติบโตในวงกว้าง รวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านอาชีพ เราจะคอยปรับปรุงระบบการพัฒนาผู้ที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาภาวะผู้นำและหลักสูตรการฝึกอบรม

Suntory Group เล็งเห็นความสำคัญของผู้คนในฐานะทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเติบโตขององค์กร หลักปรัชญานี้นำมาใช้อีกครั้งในการจัดตั้งโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล Suntory Universtiy ในเดือนเมษายน 2015 Suntory Group ยังคงพัฒนาผู้นำทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ โดยมอบโอกาสให้ผู้ที่มีความปรารถนาสู่สายงานในระดับที่สูงขึ้นเพื่อขยับขยายเป้าหมายด้านอาชีพของพวกเขา หลักสูตรการฝึกฝนที่หลากหลายนี้ไปไกลกว่าประเภทการดำเนินงานทั่วไป พร้อมทั้งมีโอกาสในการร่วมงานกับหรือภายในบริษัทและประเทศอื่นๆ และเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางการจัดการอีกด้วย เรามีโครงการสำหรับผู้คนในหลากหลายระดับอาชีพ ตั้งแต่ โครงการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในระดับสากล สำหรับหัวหน้าทีม โครงการ Beyond Borders Program สำหรับหัวหน้าองค์กร และโครงการ Global Leadership Forum สำหรับผู้ปรารถนาที่จะขึ้นมาบริหารจัดการเป็นรุ่นถัดไป โครงการ Career Challenge Program ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินงานในระดับสากล ขณะที่โครงการ Trainee Program ช่วยให้ผู้คนสามารถพัฒนาความยืดหยุ่นทางวัฒนธรรมผ่านการอบรมในงานร่วมกับบริษัทในเครืออื่นๆ ในสาขาต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่ออกแบบขึ้นเพื่อแบ่งปันและเผยแพร่ความรู้และนโยบายซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบางอย่างที่เจาะจง ดังเช่น การผลิตและการวิจัยและพัฒนา

แบ่งปันและเผยแพร่จิตวิญญาณอันเป็นพื้นฐานในการก่อตั้ง

เราได้พัฒนากิจกรรมที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้คนจากบริษัทในเครือทั้งหมดทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศมีความเข้าใจและแบ่งปันหลักปรัชญาและจิตวิญญาณอันเป็นพื้นฐานขององค์กร Suntory—Yatte Minahare และคืนกลับสู่สังคม ภายใต้โครงการ Ambassador Program ของ Suntory Group เราใช้การบรรยาย การเยี่ยมชมสถานที่ และเวิร์กช็อป เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่หล่อหลอมความเป็น Suntory ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในฐานะสมาชิกของ Suntory Group ผู้บริหารอาวุโสจาก SBF ได้เยี่ยมชมไซต์ธุรกิจในญี่ปุ่นและในต่างประเทศ และเข้าร่วมการประชุมสภาเมืองอย่างต่อเนื่องเพื่ออธิบายถึงจิตวิญญาณอันเป็นพื้นฐานและวิสัยทัศน์ของ SBF ผ่านคำพูดของพวกเขาเอง

การปฏิรูปเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

พนักงานในเครือ Suntory Group มีภูมิหลังที่หลากหลาย เราได้ริเริ่มกระบวนการที่หลากหลายเพื่อช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีชีวิตชีวาทั้งยังมีกำลังผลิตที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การเริ่มให้เวลางานที่ยืดหยุ่น ส่งเสริมการทำงานจากระยะไกล และการใช้สำนักงานร่วมกันในญี่ปุ่น วิธีการใหม่อื่นๆ ที่ช่วยพัฒนาระดับทักษะของผู้คนและประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันได้ คือการแบ่งปันความรู้ตามอินทราเน็ต และโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้าน IT ที่เราได้พัฒนาขึ้นภายในองค์กร เรากำลังค่อยๆ ปรับใช้กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (RPA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเรายังขยายขอบเขตของการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวนี้ให้ครอบคลุมไปถึงการบริหารและการจัดการขายอีกด้วย
ในปี 2016 เราได้ก่อตั้งเว็บไซต์ “Terakoya” (โรงเรียนวัด) เพื่อเป็นกระดานโต้ตอบที่พนักงานสามารถใช้เวลาว่างที่มีมากขึ้นจากการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพื่อพัฒนาการเติบโตส่วนบุคคลที่ก้าวไกลยิ่งขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกสอนของพวกเขาเอง ด้วยเว็บไซต์นี้ ที่พนักงานสามารถแบ่งปันความสนใจและทักษะส่วนตัวโดยไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหรือสายงาน จึงเป็นการส่งเสริมการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ทุกคนสามารถเรียนรู้หรือได้รับการสอนได้

ส่งเสริมการจัดการด้านสุขภาวะ

Suntory Group รณรงค์การจัดการด้านสุขภาวะตั้งแต่ปี 2016 บริษัท Suntory ได้นำเสนอโครงการนำร่องที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนให้ผู้คนตั้งเป้าหมายการพัฒนาไลฟ์สไตล์และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของตน ภายใต้ Suntory Health Challenge ดังเช่น พนักงานเข้าร่วมค่ายสุขภาพและรับ “คะแนนสะสมด้านสุขภาพ” ตามความพยายามของพวกเขา ในปี 2017 พนักงานประมาณ 38,000 รายจากทุกบริษัทในเครือ Suntory Group ทั่วโลกได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วม “One Suntory Walk” อันเป็นกิจกรรมที่รวบรวมการจัดการด้านสุขภาวะระดับโลกและการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน
เพื่อเป็นการสานต่อโครงการเหล่านี้ ทั้ง Suntory Holdings Limited และ Suntory Beverage & Food Limited (SBF) ก็ได้รวมอยู่ในรายการ “White 500” ประจำปี 2018 อีกด้วย นี่คือส่วนขององค์กรขนาดใหญ่ในโครงการที่ดำเนินการร่วมกันโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม และ Nippon Kenko Kaigi เพื่อที่จะได้รับการยอมรับในด้านการเป็น “องค์กรแห่งการจัดการด้านสุขภาวะและประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่น”

ด้านบนสุด
ของหน้า