น้ำ

หลักปรัชญาแห่งการรักษาน้ำที่ยั่งยืนของ Suntory Group

ในฐานะบริษัทเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ระดับโลกที่ดำเนินตามปฏิญญาแห่ง “Mizu To Ikiru” เราได้มีส่วนร่วมในปรัชญาแห่งการรักษาน้ำให้ยั่งยืน รวมทั้งความพยายามอย่างต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมต่อการแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับน้ำในหลากหลายภูมิภาคบนโลก

เข้าใจในวัฏจักรของน้ำตามธรรมชาติ

เราตรวจสอบลุ่มน้ำโดยรอบไซต์งานของเราเพื่อทำความเข้าใจในวงจรของอุทกวิทยาประจำพื้นที่ผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์

การอนุรักษ์ลุ่มน้ำ

เราอนุรักษ์ลุ่มน้ำและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพและปริมาณของน้ำในพื้นที่ผ่านความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่ออนาคตอันยั่งยืน

รณรงค์จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้น้ำ

เราลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการใช้น้ำในวัฏจักรของน้ำตามธรรมชาติ ผ่านการดำเนินการตามหลัก 3R (Reduce/Reuse/Recycle) และคืนน้ำสู่ธรรมชาติหลังได้รับการบำบัดที่เหมาะสม

มีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่

เราสนับสนุนชุมชนของเราผ่านการปลูกฝังจิตสำนึกต่อส่วนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำและยกระดับสังคม

โครงการนำร่องเกี่ยวกับน้ำในระดับสากล

Suntory Mizuiku

Suntory Mizuiku— โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับน้ำและธรรมชาติ

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับน้ำและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ Suntory Mizuiku ซึ่งจะก้าวสู่ปีที่ 15 ในปี 2018 คือโครงการอันเป็นเอกลักษณ์ของ Suntory Group เพื่อช่วยให้เด็กๆ ได้เห็นคุณค่าในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ และเข้าใจถึงความสำคัญของผืนป่าในฐานะผู้อนุรักษ์แหล่งน้ำ พร้อมทั้งคิดคำนึงถึงวิธีการอนุรักษ์แหล่งน้ำให้คงอยู่ในอนาคต
จากโรงเรียนนอกสถานที่เพื่อผืนป่าและน้ำ (Outsdoor School of Forest and Water) เด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง 6 และผู้ปกครองได้รับประสบการณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของน้ำและลุ่มน้ำในผืนป่าในตำแหน่งที่ตั้งที่มีการผลิต Suntory Tennesui
ที่โรงเรียน เราได้ร่วมงานกับคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาเพื่อสอนเด็กในระดับชั้นปีที่ 4 และ 5 เกี่ยวกับกระบวนการและความสำคัญของธรรมชาติ ผ่านวิดีโอและการค้นคว้าทดลอง เราสนับสนุนให้เด็กๆ คิดคำนึงถึงวิธีที่พวกเขาสามารถลงมือทำเพื่อเป็นการอนุรักษ์น้ำสำหรับอนาคต ภายในสิ้นปี 2017 มีเด็กที่เข้าร่วมชั้นเรียนทั้งสิ้นประมาณ 145,000 คน

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับน้ำและธรรมชาติ Suntory Mizuiku ได้ดำเนินการในเวียดนาม

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับน้ำและธรรมชาติ Suntory Mizuiku ได้ดำเนินการในเวียดนามมาตั้งแต่ปี 2015 นอกจากการเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของน้ำ การจัดการความสะอาด และการอนุรักษ์แหล่งน้ำอันเกี่ยวข้องกับปัญหาทางสังคมในพื้นที่แล้ว เด็กๆ ยังได้เยี่ยมชมโรงงานที่ดำเนินการโดย Suntory PepsiCo Vietnam Beverage เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำและการป้องกันมลภาวะ จากการเปิดตัวครั้งแรกในฮานอย โครงการดังกล่าวยังได้ขยายไปยังโฮจิมินห์ บั๊กนิญ และเบ๋นแจ ในปี 2018 จังหวัดกว๋างนาม จังหวัดหลั่งเซิน และจังหวัดห่าซางก็ได้เข้าร่วมเช่นกัน โครงการดังกล่าวได้รับการยกย่องจากทั้งรัฐบาลและชุมชนในท้องถิ่น Suntory ยังมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความสะอาดของเด็กๆ ผ่านการช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมเพื่อกระตุ้นการล้างมือและติดตั้งหรือปรับปรุงห้องสุขาและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำน้ำบริสุทธิ์

การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำ

การอนุรักษ์และปฏิรูปธรรมชาติ อันส่งผลให้ได้น้ำที่สะอาด

Suntory Institute for Water Science ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ในหลากหลายสายวิชาเพื่อให้ได้วัฏจักรของน้ำเพื่อสุขภาพในหลากหลายพื้นที่ ผ่านการสำรวจและวิจัยโดยละเอียดอิงตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ทำให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถรักษาสภาพน้ำบาดาลที่สะอาดและยั่งยืนไว้ได้
ตั้งแต่ปี 2003 Suntory ได้ลงนามในข้อตกลงระยะกลางและระยะยาวกับทางรัฐประจำท้องถิ่นรวมถึงเจ้าของผืนป่าในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวที่ครอบคลุมระยะเวลากว่าทศวรรษ Suntory ก็ได้หมั่นรักษาและพัฒนาผืนป่าในฐานะเขตอนุรักษ์น้ำจากธรรมชาติ ภายในเดือนมีนาคมปี 2017 มีการดำเนินงานในผืนป่า 20 แห่ง นับเป็นพื้นที่รวมกันประมาณ 9,000 เฮกตาร์ใน 14 จังหวัด ปริมาณของน้ำบาดาลจากป่าเหล่านี้มีมากกว่าปริมาณของน้ำที่โรงงานผลิต Suntory ได้ใช้ไป พนักงานทั้งหมด 7,133 คนได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านหลักปรัชญาว่าด้วยการรักษาน้ำให้ยั่งยืน และเรียนรู้ความสำคัญของบทบาทในการรักษาแหล่งน้ำของผืนป่า จากการปฏิบัติงานจริงร่วมกับการป่าไม้ภายในเขตอนุรักษ์น้ำจากธรรมชาติ

การดำเนินงานด้านอนุรักษ์แหล่งน้ำในฝรั่งเศส

Orangina Suntory France ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ ได้แก่ Orangina และ Oasis ในฝรั่งเศส ในปี 2017 บริษัทร่วมมือกับอุทยาน Grand Parc Miribel Jonage ที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานสาขา Meyzieu ของทางบริษัท สู่ความร่วมมือครั้งใหม่ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำ การดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงประกอบด้วยการอนุรักษ์ป่าไม้ในอุทยานและโครงการส่งเสริมความรู้สำหรับเด็ก ในขณะที่เริ่มจัดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับน้ำในอุทยานเพื่อความเพลิดเพลินของผู้มาเยี่ยมภายในชุมชนท้องถิ่น Orangina Suntory France ยังร่วมงานกับชุมชนเพื่อปกป้องและพัฒนาแหล่งน้ำและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติภายในพื้นที่เช่นเดียวกัน

ด้านบนสุด
ของหน้า