Phát triển bền vững

Tôn trọng thiên nhiên để hình thành một xã hội bền vững

Những ưu tiên được xác định trong chiến lược dài hạn của chúng tôi cho giai đoạn đến năm 2030 là “thúc đẩy quản lý bền vững và đóng góp cho xã hội tại địa phương”, và “củng cố hệ thống quản lý toàn cầu độc đáo do mỗi địa phương làm chủ.”

Nước

Là công ty hoạt động dùng nước làm nền tảng tạo ra giá trị, SBF coi tính bền vững của nước là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các hoạt động liên quan đến nước, chủ yếu tập trung ở các quốc gia nơi chúng tôi đang thực hiện hoạt động kinh doanh.

Môi trường

SBF đang thúc đẩy việc quản lý môi trường như một phần công việc của Tập đoàn Suntory. Là công ty luôn nhận được đặc ân của thiên nhiên, chúng tôi tin rằng mình có trách nhiệm đặc biệt trong việc đóng góp xây dựng xã hội bền vững. Như một phần của cam kết đó, chúng tôi đã đặt ra các mục tiêu môi trường mới cho năm 2030.

Con người

Sự đa dạng về nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu đối với Tập đoàn Suntory. Vì Tập đoàn luôn dựa vào những giá trị và ý tưởng đa dạng để tạo ra sự đổi mới, nên sự quản lý đa dạng được xem là chính sách quản lý cốt lõi. Theo chính sách này, mỗi nhân viên riêng lẻ trong Tập đoàn bất kể quốc tịch, giới tính hay đặc điểm nào khác cũng đều là một thành viên không thể thiếu của Tập đoàn Suntory và gia đình SBF. Đó là lý do chúng tôi gọi nhân viên trong Tập đoàn là “Suntorians” (những người thuộc Tập đoàn Suntory). Chúng tôi sẽ phấn đấu xây dựng văn hóa doanh nghiệp và duy trì môi trường làm việc nơi mọi nhân viên có thể tiếp tục phát triển như những cá nhân chia sẻ nguyện vọng và giá trị giống nhau, bằng cách mạnh dạn đón nhận thử thách trong việc sáng tạo giá trị mới ở mỗi nơi làm việc tương ứng.

Phân loại theo tính cần thiết

Chúng tôi đã sử dụng các xu hướng toàn cầu liên quan đến SDGs làm cơ sở phân tích các vấn đề về tầm quan trọng đối với cổ đông và các bên liên quan khác của Tập đoàn SBF, cũng như đứng trên quan điểm về cơ hội và rủi ro trong bối cảnh chiến lược quản lý từ trung hạn đến dài hạn của chúng tôi. Thông qua sự đánh giá và kiểm tra của các tổ chức bên thứ ba, chúng tôi đã chọn ra năm trong số 17 SDGs làm mục tiêu hoặc sáng kiến rất quan trọng. Đó là Mục tiêu 6 (Nước sạch và Vệ sinh), Mục tiêu 3 (Sức khỏe tốt và Cuộc sống hạnh phúc), Mục tiêu 8 (Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững), Mục tiêu 12 (Tiêu dùng và Sản xuất có trách nhiệm) và Mục tiêu 13 (Hành động bảo vệ khí hậu). Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại các khu vực này.

Các hoạt động của Tập đoàn Suntory
Ký Hiệp ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc

Tập đoàn Suntory hỗ trợ các tiêu chuẩn quốc tế như Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền, Nguyên tắc chỉ đạo của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền, đồng thời Tập đoàn đã ký kết Hiệp ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc, có nội dung gồm các nguyên tắc phổ biến về quyền con người, lao động và môi trường được Liên Hợp Quốc ủng hộ.

* Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) là các mục tiêu đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc được tổ chức vào tháng 9/2015, cần đạt được trên toàn cầu vào năm 2030.

ĐẦU
TRANG