Executive Leadership

Board of Directors

Region CEOs

Executive Officers

Senior Managing
Executive Officer
 • Hachiro Naiki
 • Yoshihito Suda
Managing Executive
Officer
 • Takashi Nakamura
 • Takayuki Sanno
 • Tsuyoshi Oikawa
 • Akiyo Sato
 • Shozo Nishimoto
 • Akira Haraguchi
 • Haruhisa Inada
 • Shinichiro Yanai
 • Kazushi Ishikawa
 • Susumu Takemoto
Executive Officer
 • Atsushi Inoue
 • Teruyoshi Morikawa
 • Yasushi Kishimoto
 • Makoto Fujimoto
 • Keisuke Inakagi
 • Fumitoshi Higashi
 • Tetsu Tanaka
 • Tatsuo Wada
 • Munetaka Hioki

PAGE TOP